CENÍK

STŘEŠNÍ STAN JAMES BAROUD Evasion Evolution                                            500 KČ / 1 DEN

VRATNÁ KAUCE                                                                                                                      5000 KČ

MINIMÁLNÍ DOBA PŮJČENÍ = 3 DNY
DEN PŮJČENÍ A DEN VRÁCENÍ = 1 DEN
NEJSME PLÁTCI DPH, PLATBA POUZE V HOTOVOSTI.

Žádné další poplatky za montáž.

Časová náročnost montáže a proškolení : cca 30 min.

Střešní stan James Baroud lze umístit na jakékoliv vozidlo vybavené střešními příčníky ve vzdálenosti minimálně 80 cm od sebe ( nejsou součástí zapůjčení ).

Maximální povolená rychlost vozidla se střešním stanem je 120 km/hodinu.


 

REZERVACE

Klikněte na tlačítko rezervovat.

Podmínky zapůjčení

 1. Nájemce je oprávněn předmět nájmu užívat pouze v souladu a k účelu, ke kterému je předmět užívaní uzpůsoben.
 2. Se střešním stanem nesmí být vjížděno do automyčky.
 3. Nájemce převzetím pronajatého stanu uznává, že se pronajatý stan nalézá v pořádku pro silniční provoz, v čistém stavu a nevykazuje žádné poruchy.
 4. Je přísně zakázáno provádět jakékoliv doplňkové úpravy jednotlivého nájemce ( polepy, vrtání, šroubování, apod.). V případě zjištění těchto nedostatků, bude pronajímatel požadovat náhradu škody, a to v rozsahu hodnoty pronajímaného zařízení - dle aktuálního oficiálního ceníku James Baroud.
 5. Do střešního stanu je zakázáno brát zvířata.
 6. V zapůjčených střešních stanech je zakázáno kouření.
 7. Ve střešním stanu je zakázáno přepravovat jakékoli předměty.
 8. Při převzetí pronajatého předmětu je nájemce povinen složit kauci, která bude po ukončení nájmu vrácena. V případě prodloužení smlouvy bude navíc stržena úhrada za denní pronájem nad rámec původní smlouvy. 
 9. Pokud předmět nebude vrácen včas, je pronajímatel oprávněn vedle denního pronájmu účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,- Kč za každý započatý den držení předmětu. Smluvní pokutu však může účtovat do maximální výše hodnoty pronajímaného zařízení.
 10. Nájemce po celou dobu nájmu až do jeho řádného skončení ručí za všechny vzniklé škody v plné výši - nájemce bere na vědomí, že střešní stan není nijak pojištěn, případné pojištění si sjedná nájemce individuálně.
 11. Stan musí být řádně uklizen. V případě nedodržení bude z vratné kauce stržena částka: slabé znečištění – 500,- Kč, silné znečištění – 1 000,- Kč.
 12. Nájemce odpovídá za všechny jím vzniklé právní, finanční, hmotné, další újmy a škody, které vzniknou v průběhu pronájmu předmětu. Ručí a je odpovědný i za škody vzniklé pronajatým předmětem.
 13. Nájemce není oprávněn bez vědomí a písemného souhlasu umožnit užívat předmět nájmu třetí osobou, zejména nesmí demontovat a následně montovat zařízení na jiné vozidlo než to, které je určeno ve smlouvě o nájmu.
 14. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo smlouvou o nájmu předmětu se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 15. Nájemce stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že byl seznámen s výše uvedeným obsahem Všeobecných obchodních podmínek nájmu a s těmito podmínkami souhlasí.